U SUSRET JUBILEJU

Deset godina u vrhu svetske psihoterapije
AKADEMIK ZORAN J. VOJIĆ

Davne 2007, tada prof.dr. Zoran J. Vojić, psihoterapeut i psihijatar, na preko Predsedništva Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije, obavešten je da mu je najviše telo Svetske Asocijacije za Psihoterapiju, Trening Komitet Svetske Organizacije, dodelio najviše priznanje, Svetski sertifikat za psihoterapiju. Pored njegovog imena, na Listi Svetske Asocijacije za Psihoterapiju, stoji – Zastava Srbije, pruža mu velike mogućnosti i preporučuje da radi u svim zemljama sveta. Svetska Organizacija za Psihoterapiju, počela je sa radom, početkom 2007 godine, i među prvima, donela je odluku da se ovo visoko priznanje dodeli našem prof.dr. Zoranu J. Vojiću, kao dvadesetom po redu. Pre toga, 2002 godine, dobio je Jugoslovenski sertifikat od strane Predsedništva Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije, da bi za svoj uspešan rad, od strane Evropske Asocijacije dobio 2004 godine, dobio i Evropski sertifikat za Psihoterapiju.
Danas u svetu, u svim zemljama ima oko 200.000 psihoterapeuta, koji su organizovani u svoje nacionalne Organizacije, kao i po svim Kontine- ntima (Evropska, Azijska Asocijacija za Psihoterapiju ), dok se sada, deset godina posle nastanka Svetske Asocijacije za Psihoterapiju, na njenom zvaničnom sajtu (www.worldpsyche.org) nalazi se samo 246 imena svetski priznatih psihoterapeuta, pored čijih imena stoje nacionalne zastave država, kojima pripadaju, i koji su među najuglednijima u svojim zemljama.
Potrebno je pomenuti, da je prof.dr. Zoran J. Vojić, psihijatar i psihoterapeut, prvi susbspecijalista za psihoterapiju odraslih – nakon edukacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1979 -1983), prvi u VMA, a zatim je doktorirao iz psihoterapije na Medicinskom fakultetu Unive- rsiteta u Beogradu (1985), izabran u zvanje Docenta Mentalne higijene u VMA (!989). Kao ugledan i vrstan stručnjak sa VMA, po pozivu Katedre za psihijatriju Medicinskog Fakulteta u Beogradu, predavao je PSIHOTERA- PIJU na poslediplomskim studijama,na smerovima, subspecijalizaciji za psihoterapiju, magisterijumu za psihoterapiju, i magisterijumu za soci- jalnu psihijatriju, šest godina (1989 – 1996) Takođe, je po pozivu Katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na Poslediplomskim studijama iz Psihoterapije, predavao Psihoterapiju psihoso na bolesti zavisnosti,matskih poremećaja i oboljenja i Etiku (2004 – 2007). Predavao je o savremenim pogledima na bolesti zavisnosti sa posebnim osvrtom na narkomaniju u Centru za Mir i Razvoj, Universiteta Ujedinjenih Nacija, i na još nekoliko Universiteta. Održao je veliki broj predavanja u Domovima kulture i Bibliotekama, po celoj zemlji, sa interesantnim temama iz oblasti čuvanja i unapređenja duševnog i telesnog zdravlja, radi podizanja zdravstvene kulture stanovništva na viši nivo. Posebnu pažnju posvetio je izučavanju uloge Kraljevske Srpske Vojske u Velikom ratu, stanovništva, uloge savezničkih misija, i duhovnosti. Za svoj uspešan i patriotski rad primio je brojne zahvalnice i odlikovanja. Svoj radni vek proveo je u Vojnomedicinskoj Akademiji, na Institutu za mentalno zdravlje. Nosi čin pukovnika, i penzionisan je 1993 godine. Dana 22.11.2016 izabran je za Akademika Srpske Kraljevske Akademije Inovacionih Nauka, u Beogradu. Napisao je, učestvovao na Simpozijumima i Kongresima, i objavio 21 stručno – naučni rad, u 2017 godini. Živi i radi u Svilajncu, i u Beogradu.