Akademik Zoran J. Vojić na 7. Kongresu „MOĆ PSIHOTERAPIJE“

Akademik Zoran J. Vojić na 7. Kongresu „MOĆ PSIHOTERAPIJE“, Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije, održao predavanje na temu „Psihoterapijska moć“

U Beogradu je od 19. do 22. oktobra 2017 održan 7. Kongres Saveza Psihoterapeuta Srbije, na kome je Akademik prof. dr. sci. Zoran J. Vojić, psihijatar i psihoanalitički psihoterapeut, nosilac Svetskog sertifikata za psihoterapiju, jedini u Srbiji od 2007 godine do sada, održao, pred punom salom psihoterapeuta, plenarno predavanje sa naslovom „Psihoterapijska moć“. Kongres je trajao četiri dana, na njemu je učestvovalo više stotina psihoterapeuta, supervizora, profesora, kako iz naše zemlje, tako i iz inostranstva, čuvenih bolnica i fakulteta, Engleske, Australije, Hrvatske, BiH, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, i drugih Evropskih zemalja.

U svom izlaganju, akademik Zoran Vojić, naglasio je „ubrzani razvoj psihoterapije u našoj zemlji, u svim pravcima, psihoanalitičkom, bihejvi oralnom, odnosno, kognitivno-bihejvioralnom i egzistencijalnom pravcu sa velikim brojem tehnika, kao i nekih starijih, pod novim imenima, sa većim brojem mladih psihoterapeuta, koji neretko, bez kriterijuma prihvataju da leče sve, čak i ono što ne spada u njihovu nadležnost, izlažući se time da učine profesionalne greške, pa im je zato neophodna supervizija od strane starijih psihoterapeutau radu.“ Psihoterapija je proces koji se dugo uči, jer psihoterapeut ima veliku moć, ali i veliku etičku odgovornost prema klijentu, njegovoj porodici i društvu kao celini.

Psihoterapeut je dužan, da se drži i sprovodi etičke principe u svom radu, a kada nije u stanju da reši problem, da zatraži pomoć svog supervizora ili nekoga od starijih i iskusnijih kolega. Ljudska psiha je veoma kompleksna, i potrebna su brojna znanja iz psihoterapije, psihoanalize, psihologije, antropologije, sociologije, pedagogije i njima srodnih nauka, zatim, lično iskustvo u radu, rad u iskustvenim i terapijskim grupama, kao i radpod supervizijom, u trajanju od četiri i više godina. To je jedan, praktično novi studij, koji je postao nova profesi ja u celom svetu, pa i kod nas. U psihodinamičkom odnosu, između obučenog psihoterapeuta i psihološki neobrazovanog klijenta, mora se ići polako, prema principima struke i svakog pravca ponaosob, jer u sva tri osnovna pravca psihoterapije, psihoanalitičkom, bihejvioralnom i egzistenci jalnom postoji više od hiljadu tehnika i mogućnosti rada.

Akademik Zoran Vojić, posebno je naglasio ključnu ulogu Terapeuta u psihoterapi jskom procesu, pa je neophodno, da to bude zdrava ličnost, sa svim atributi ma zdravlja, solidnog opšteg i psihoterapijskog obrazovanja, sa iskustvom u struci, visokih etičkih kvaliteta i odgovornosti, skromnih, lepog pona šanja, sa velikim saosećanjem za patnje svojih klijenata i bolesnika, koji traže njihovu pomoć. U našoj zemlji, postoji oko 500 psihoterapeuta, a potrebno je prema nekim standardima oko 20.000, koji bi radili u bolničkim ustanovama, Ustanovama za Mentalno zdravlje, i u preventivi. Psihoterapija zahteva od psihoterapeuta, permanentno usavršavanje, i rad na sebi, posebno učestvovanje u iskustvenim grupama, stručnim skupovima i Kongresima.

Za bolje funkcionisanje PSIHOTERAPIJE kao struke, predlaže se osnivanje Komore psihoterapeuta, koja bi psihotera peutima izdavala licence za rad na pet godina, i izrada predlogaPrednacrtaZakona o Psihoterapiji, iako je na prvoj verziji Prednacrta Zakona o psihoterapiji već rađeno od 2002 do maja 2010 godine, kada je na Skupštini Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije, bila predata Predse- dniku i Predsedništvu Saveza, na dalju nadležnost.

Na kraju svog izlaganja Akademik Zoran Vojić, potsetio je prisutne na staro pravilo Hipokrata, koji je tražio da se „Pacijentu ne sme naškoditi“ i dodao da savremena Bioetika, ga ponovo ističe i traži kao jedno od osnovnih načela u obavljanju zdravstvene struke. Savremena Bioetika danas posebno zahteva da se moraju poštovati Ličnost pacijenta iliklijenta, njegova Ljudska prava i njegovo Dostojanstvo.

Nakon predavanja, i datih predloga, razvila se plodna diskusija, u kojoj su mnogi ugledni psihoterapeuti, autoriteti u struci, uzeli učešća i davali svoje predloge. Psihoterapija je nova profesija koja se razvija, to je jedna od profesija budućnosti….velika šansa za mlade….koji žele da rade na podizanju kvaliteta mentalnog zdravlja….zdravih, bolesnih i naroda u celini.

preuzeto sa Resavski Postonosa