Osnovi psihoterapije

Psihoterapija danas, obuhvata brojne metode i tehnike koje se mogu primeniti u lečenju svih oblika patnji, životnih kriza i psihosomatskih smetnji. Pored toga, ona može pomoći u razvoju i jačanju ličnosti, kao i razvoju njenih kreativnih potencijala, pa je i  preventivnog karaktera.

 

Prihvaćena je i van medicine, u rešavanju svakodnevnih ozbiljnih problema i poboljšanju kvaliteta života.

U psihoterapiji postoje tri osnovna pravca, psihoanalitički, bihejvioralni i egzistencijalni, sa preko hiljadu poznatih postupaka i tehnika, koji svojim terapijskim potencijalima doprinose poboljšanju odnosa terapeut – pacijent, njegovom razumevanju, poboljšanju komunikacije, i rešavanju aktuelnih problema iI životnih kriza.

Osnovi psihoterapije – pružaju osnovne informacije o bazičnim konceptima psihoterapijskih pravaca, njihovim terapijskim potencijalima, ograničenjima i mogućnostima kako u terapijskom tako i u preventivnom radu, u bolničkim i vanbolničkim uslovima zaštite zdravlja.

Program je namenjen svim zainteresovanim osobama, lekarima, i drugima sa visokim obrazovanjem, socijalnim radnicima, defektolozima, teolozima, visokom i srednjem medicinskom kadru.

Stečene informacije, znanja i veštine doprinose poboljšanju kvaliteta života i  rada slušalaca.

Program edukacije traje 6 – 12 meseci. Namenjen je lekarima, psiholozima, socijalnim radnicima, medicinskim sestrama i tehničarima