Psihoterapija i psihosomatska medicina

Centar za psihoterapiju i psihosomatsku medicinu

U Centru za psihoterapiju i psihosomatsku medicinu našeg Udruženja, razvijaju se i usavršavaju brojne tehnike individualne i grupne psihote rapije psihoanalitičkog, integrativnog i drugih usmerenja. Ove psihoterapijske metode i navedene druge terapijske procedure mogu se primenjivati u terapiji i prevenciji psihosomatskih i drugih poremećaja i oboljenja, u individualnom ili grupnom radu sa pacijentima, u vanbolničkoj ili bolničkoj zaštiti mentalnog i telesnog zdravlja. U Centru postoje više edukacija i to :

A. Osnovne psihoterapijske edukacije

B. Druge terapijske edukacije

C. Vanredni programi

D. Edukacija za vođenje radionica

E. Uvođenje u naučnoistraživački rad

F. Izdavačka delatnost