Edukator i supervizor

Prof.dr.sci.med Zoran J. Vojić, specijalista neuro- psihijatar, subspecijalista iz psihoterapije (1983) Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, magistar medicinskih nauka (1984) Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, Doktor medicinskih nauka iz psihoterapije (1985) Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kontinuirana edukacija i supervizija iz psihoanalitičke psihoterapije u Institutu za Mentalno zdravlje u Beogradu, pod rukovodstvom psihoanalitičara M. Renton, sa Tavistock klinike iz Londona, na seminarima, povremeno, u vremenu od 1980 do 1988 godine.

Edukator i Supervizor Psihoanalitičke psiho- terapije – izabran od strane Kolegijuma Supervizora Drustva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije, 1989. Beograd

Nosilac Jugoslovenskog sertifikata za psihoterapiju – YUAP (2001) Beograd

Nosilac Evropskog sertifikata za psihoterapiju – EAP (2002), Beč

Nosilac Svetskog sertifikata za psihoterapiju WAP (2007). Beč

Edukator je i Supervizor Psihoanalitičke psihoterapije i Psihoanalitičke psihoterapije psihosomatski orijentisane, psihoanalitičke suportivne psihoterapije, relaksacionih tehnika, biblioterapije i drugih srodnih psihoterapija.

Nastava

Dugogodišnji Nastavnik Vojno Medicinske Akademije u Beogradu, gde je predavao psihoterapiju na svim smerovima poslediplomskih studija, razvijao i primenjivao psihoanalitičku psihoterapiju. U VMA,bavio se i naučnoistraživačkim radom U Savetovalištu za psi-hosomatske poremećaje i oboljenja, koje je vodio od 1980 do 1993 godine, razvijao je i primenjivao psihoanalitičku psihoterapiju psihosomatski orijentisanu, psihoanalitičku psihoterapiju, u individualnom i grupnom radu, srodne psihoterapijske tehnike, tehnike relaksacije i biblioterapiju.

Psihoterapiju je predavao na subspecijalizaciji iz psihoterapije i subspecijalizaciji iz socijalne psihijatrije na poslediplomskim studijama na Medicinskom fakultetu Universiteta u Beogradu u vremenu od 1988 do 1996 godine.

Psihoanalitičku psihosomatsku psihoterapiju i Etiku u psihoterapiji, predavao je na poslediplomskim studijama iz psihoterapije Filozofskog fakulteta Universiteta u Novom Sadu u vremenu od 2003 do 2006 godine.

Psihoterapiju u okviru specijalizovanih edukacija, predavao je u Centru za mir i razvoj Uni- versiteta za mir i razvoj Ujedinjenih nacija u 2003 i 2004 godini, u Beogradu.

Visiting profesor više na više Universiteta

Funkcije i članstvo

Potpredsednik Predsedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije

Predsednik Odbora za mentalno zdravlje Udruženja privatnih lekara Srbije

Član Suda časti Saveza društava psihoterapeuta Srbije

Član Etičkog komiteta Udruženja privatnih lekara Srbije

Član Udruženja universitetskih nastavnika i naučnika Srbije.

Član više Naučnih Odbora Evropskih Kongresa i Kongresa u zemlji.

Predsedavajuci na mnogim simpozijumima Kongresa

Prisutan i aktivan na brojnim kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu.