Druge edukacije

PROGRAMI O AKTUELNIM TEMAMA

SIMPOZIJI,

SEMINARI,

RADIONICE,

PREDAVANJA

Ovo su aktivnosti članova našeg Udruženja, na osnovu ličnih inicijativa i predloga, ili poziva drugih Udruženja, Škola, Domova Kulture, Biblioteka, Fakulteta, Univerziteta, Kongresa itd, koji su u skladu sa programskom orijentacijom i ciljevima našeg Udruženja, na prevenciji, očuvanju i unapređenju mentalnog i telesnog zdravlja.

Edukacija za vođenje radionica

Vodjenje radionica u domenu psihosomatske medicine zahteva dobro poznavanje teoretskih znanja i praktičnih veština, radi rešavanja aktuelnih problema u javnom zdravstvu, vanbolničkoj i bolničkoj zaštiti mentalnog i telesnog zdravlja. Edukacija namenjena lekarima svih profila, psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima i visokom medicinskom kadru,
i traje ukupno 6 sati.

Uvođenje u naučnoistraživački rad

Program za uvođenje u naučnoistraživački rad u domenu psihosomatske medicine i psihoanalitičke psihoterapije, i njoj srodnih terapija, obuhvata teoretska znanja iz tih oblasti, poznavanje osnova naučnoistraživačkog rada po svim fazama, odabir teme, izrada studije i elaborate, za stručne i naučne radove, master i doktorate. Ukupno traje četiri semestra ili dve godine.